Chongqing IIYOU Industries Co., Ltd.

Ping Shan Industrial Area, Wansheng EDZ
Wansheng, Chongqing 400800
China
Phone: 0086 23 86076420
Fax: 0086 23 86076419
Contact: STEFANO CERMASI, SHAREHOLDER

Web: www.iiyouindustries.com